TOX PRESSOTECHNIK
NL: +31 20 6715566

Algemene voorwaarden

Contact opnemen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Algemeen, Bereik

 

1.1 Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden alleen voor transacties tussen bedrijven.

1.2 Onze diensten en leveringen zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aan de andere kant worden afwijkende of afrondende inkoopvoorwaarden van de koper alleen geaccepteerd als deze door ons schriftelijk uitdrukkelijk worden bevestigd.

1.3 Alle eigendomsrechten en auteursrechten voor kostenramingen, tekeningen, patronen en andere documenten worden voorbehouden. Deze mogen niet beschikbaar worden gesteld aan derde partijen zonder onze voorafgaande toestemming en moeten op aanvraag direct aan ons worden geretourneerd indien er geen bestelling wordt geplaatst.

1.4 Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke transacties, zelfs als deze niet specifiek zijn vastgelegd. Telefonische of mondelinge overeenkomsten, aanvullende afspraken, bevestigingen en verdragen, of latere wijzigingen van het contract zijn onderhevig aan onze schriftelijke overeenkomst.

2 Het sluiten van het contract

 

2.1 Het contract is alleen geldig wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van de bestelling of na levering van de goederen.

2.2 Technische aanpassingen alsook wijzigingen van vorm, kleur en/of gewicht zijn voorbehouden binnen een redelijk bereik.

2.3 Een bestelling is een bindend aanbod. Wij kunnen dit bod binnen twee weken na ontvangst accepteren door een bestelbevestiging te sturen of door binnen deze tijd onze diensten aan de klant te leveren.

2.4 Indien de bestelling elektronisch wordt verzonden, zullen wij de ontvangst zo snel mogelijk bevestigen. De bevestiging is nog geen verplichte acceptatie van de bestelling. De ontvangstbevestiging kan worden gecombineerd met de acceptatieverklaring.

3 Prijzen en betaling

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen worden onze prijzen af-fabriek berekend (FCA Weingarten) en zijn de kosten voor bijvoorbeeld transport, verpakking of laden of de BTW niet inbegrepen. Betaling is verschuldigd bij ontvangst van de goederen en ontvangst van de factuur zonder korting.

3.2 In het geval van betalingsuitstel of vertraagde betalingen hebben wij het recht om rentekosten te berekenen van 8% boven de basisrentevoet vanaf de vervaldatum. Wij behouden ons het recht voor hogere schadevergoedingen te verwezenlijken en te handhaven die door de vertraging zijn veroorzaakt.

3.3 De koper heeft alleen recht op het retentierechten of tegenvorderingen zolang de tegenvordering wettelijk is gevestigd of door ons is erkend.

4 Leveringstermijnen en leveringsdatums

 

4.1 Leveringstermijnen en leveringsdatums zijn alleen bindend als deze door ons zijn bevestigd. De leveringstermijn begint op het moment dat de bestelling wordt bevestigd, maar niet voordat de vereiste documenten of uitgaven zijn overhandigd, er een aanbetaling is gedaan of alle partijen overeenstemming hebben bereikt over alle commerciële en technische gegevens.

4.2 Om te voldoen aan de leveringsdatums dient de koper zijn verplichtingen op tijd na te komen en dienen onze leveranciers te zorgen voor een juiste en tijdige levering. Dit geldt alleen in gevallen waarin we niet verantwoordelijk zijn voor het niet leveren. Wij zullen de koper zo snel mogelijk informeren indien er vertragingen te verwachten zijn.

4.3 Leveringstermijnen en leveringsdatums worden naar redelijkheid verlengd in gevallen van overmacht of andere onverwachte gebeurtenissen die buiten onze macht liggen. Hieronder vallen stakingen, uitsluitingen, vertragingen in de energievoorziening, transport- of verkeersproblemen, voor zover dergelijke gebeurtenissen de uitvoering van onze diensten aanzienlijk beletten.

4.4 Gedeeltelijke leveringen zijn in redelijke mate toegestaan.

4.5 Aan de leveringstermijn is voldaan als de goederen zijn verzonden op de vervaldatum van de leveringstermijn of als de verzendingsgereedheid aan de koper is doorgegeven. Als de goederen geaccepteerd moeten worden, geldt de datum van aanvaarding. Als de acceptatie wordt geweigerd met rechtmatige reden, zal de melding van gereedheid voor aanvaarding voldoende zijn.

5 Risico-overdracht, acceptatie, vertraging in ontvangstneming

 

5.1 Het risico voor de goederen wordt overgedragen aan de koper op het moment dat de verzending onze fabriek heeft verlaten; dit geldt ook voor gedeeltelijke leveringen, of als wij de leveringskosten of de levering en montage van de goederen voor onze rekening nemen.

5.2 De aanvaarding van de goederen is bepalend voor het overdragen van het risico. De acceptatie moet plaatsvinden op de geplande datum of na onze melding van gereedheid voor aanvaarding. De koper heeft niet het recht om de aanvaarding te weigeren bij een klein gebrek.

5.3 Indien de verzending of acceptatie van de goederen vertraagd is of onmogelijk is geworden door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt het risico overgedragen aan de koper op de datum van het versturen van de melding van verzending of gereedheid. Wij hebben het recht en, op aanvraag van de koper, zijn verplicht om de goederen te verzekeren tegen alle redelijke risico's op kosten van de koper.

5.4 Als de aanvaarding door de koper wordt uitgesteld, of als de koper zich geheel terugtrekt, of als de acceptatie om andere redenen wordt uitgesteld op verantwoordelijkheid van de koper, hebben wij recht op een schadevergoeding, inclusief een vergoeding voor extra uitgaven (bijvoorbeeld opslagkosten). In dit geval berekenen wij een vast bedrag van 0,5 % van het factuurbedrag voor elke kalenderweek, met een maximumbedrag van 5% van het factuurbedrag, vanaf de leveringsdatum of, als er geen leveringsdatum is vastgesteld, vanaf de datum van het verzendingsgereedheidsbericht. Aan het bewijs van een hoger schadebedrag en onze juridische claims (vooral vervanging en extra uitgaven, redelijke schadeloosstelling, kennisgeving van beëindiging) wordt niet getwijfeld; het vaste bedrag zal echter worden afgetrokken van eventuele uitstaande betalingen. De koper heeft het recht om bewijs te leveren dat wij geen schade hebben geleden of dat deze aanzienlijk minder was en niet overeenkomt met het vereiste bedrag.

6 Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle claims die zijn voortgevloeid uit het verkoopcontract en van de huidige zakelijke relatie, zijn afgewikkeld.

6.2 De koper heeft het recht het geleverde te verkopen en te verwerken bij een gewone handelstransactie, maar niet om de goederen te verpanden of als borg op te geven. De koper dient ons onmiddellijk te informeren als de goederen in beslag worden genomen of bij enige andere schending van de rechten door derden. Bij gevaar dient de koper alle noodzakelijke stappen te nemen om onze rechten te beschermen.

6.3 Indien de koper de geleverde goederen in welke vorm dan ook wederverkoopt, is hij nu al verplicht al zijn vorderingen uit de verkoop tegenover zijn klanten aan ons over te dragen ter hoogte van het bedrag van onze factuur of het bedrag van ons gezamenlijke eigendom volgens 6.4. Wij accepteren de overdracht. Dankzij de overdracht heeft de koper recht om de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor de vorderingen zelf te innen indien de koper niet aan de betalingsverplichtingen voldoet jegens ons bedrijf en in gebreke blijft. In dit geval hebben wij het recht om de koper te vragen ons te informeren over de overgedragen vorderingen en de debiteuren, en om ons alle documenten toe te sturen die voor de incassering nodig zijn. De koper stelt de debiteuren (derde partijen) op de hoogte van deze overdracht.

6.4 De behandeling en verwerking, mengen of aansluiten van onze geleverde goederen wordt altijd in onze naam uitgevoerd en op onze opdracht. Indien onze goederen samen met producten van anderen worden verwerkt, zullen wij het gezamenlijk eigendom in het nieuwe product verwerven in verhouding tot de waarde van ons product. Dit geldt ook als onze producten zijn gemengd of aangesloten op producten van andere eigenaren.

6.5 De koper is verplicht onder eigendomsvoorbehoud zorg te dragen voor de goederen. Indien er enig onderhoud moet worden uitgevoerd, moet de koper op zijn kosten regelmatig onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren.

6.6 De koper stemt ermee in ons direct te informeren als derden toegang krijgen tot de geleverde goederen, zoals bij beslaglegging, schade of vernietiging. De koper dient ons ook direct te informeren als de voorwerpen van onze levering van eigenaar veranderen of als de koper van locatie verandert.

6.7 Wij hebben het recht ons terug te trekken uit het contract en een schadevergoeding te vragen in plaats van naleving, indien de koper handelt in strijd met het contract en vooral bij een vertraagde betaling of het niet nakomen van zijn verplichtingen volgens bovenstaande items 6.5 en 6.6.

6.8 Het verzoek tot faillietverklaring van de koper geeft ons het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst en de directe terugzending van de geleverde goederen te eisen.

7 Garanties

 

Onze garantie dekt al het materiaal en juridische gebreken van de geleverde goederen, exclusief alle aanvullende vorderingen – onderhevig aan item 8 "Aansprakelijkheid" – zoals hieronder.

7.1 Naar onze keus repareren of vervangen we voor de koper kosteloos alle onderdelen die gebrekkig zijn door omstandigheden die plaatsvonden voor de risico-overdracht. De koper dient ons direct te informeren indien dergelijke gebreken worden vastgesteld. Het eigendom van vervangen onderdelen wordt aan ons overgedragen. Naar onze keus vindt het retoucheren plaats in onze fabriek. Op aanvraag van de klant kan het retoucheren ook ter plaatse plaatsvinden. In dit geval worden de arbeidsuren ter plaatse en de kosten van de onderdelen in gebreke niet in rekening gebracht. Reiskosten, reistijden en aanvullende reiskosten dienen echter door de klant betaald te worden.

7.2 De koper moet ons de gelegenheid geven en voldoende tijd om de reparatie of de vervangende levering uit te voeren. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Alleen in urgente gevallen van gevaren van operationele veiligheid of om buitensporige schadevergoedingen te voorkomen, heeft de koper het recht de gebreken te repareren of laten repareren en de kosten op onze rekening zetten. In dergelijke gevallen dient de koper ons direct te informeren.

7.3 Binnen het kader van de juridische vorderingen heeft de koper het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken indien wij de redelijkerwijs overeengekomen termijn overschrijden voor het retoucheren of vervangen van een voorwerp met een materiaalfout, zolang deze niet-naleving niet het gevolg is van wettelijk toegestane uitzonderlijke omstandigheden. In het geval van een klein gebrek heeft de koper uitsluitend recht op een lagere betaling. Dit recht is niet van toepassing op andere vorderingen. Zie item 8 voor andere claims. "Aansprakelijkheid".

7.4 Onze garantie dekt geen schade in de volgende gevallen: bij het niet opvolgen van onze gebruikshandleidingen, ondeskundig of onjuist gebruik, overbelasting, onjuiste montage of ingebruikname door de gebruiker of derde partijen, normale slijtage, onjuist of nalatige behandeling, onregelmatig onderhoud, ongeschikt werkmateriaal, onbevoegde constructiewerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, zolang wij er niet verantwoordelijk voor zijn.

7.5 In het geval van onbevoegd retoucheerwerk of reparatie uitgevoerd door de koper of een derde partij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt voor aanpassingen van de geleverde goederen of andere ingrepen die zijn gemaakt zonder ons voorafgaand akkoord.

7.6 Indien het gebruik van het geleverde beschermde industriële rechten of auteursrechten in het land zou schaden, zullen wij over het algemeen op onze kosten de rechten verwerven voor verder gebruik van het geleverde door de koper of het geleverde op een acceptabele manier voor de koper aanpassen, waardoor verdere schending van de industriële rechten wordt voorkomen. Indien dit economisch gezien niet mogelijk is of binnen de aangegeven perioden niet mogelijk is, heeft de koper het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Onder bovengenoemde omstandigheden hebben wij ook het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken. Bovendien zullen wij de koper vrijwaren bij niet-betwiste of definitief besliste vorderingen opgelegd door de eigenaren van de industriële rechten.

7.7 Onze plichten genoemd in bovenstaande alinea 7.6. zijn definitief, onderhevig aan item 8. "Aansprakelijkheid", met betrekking tot de schending van industriële rechten of auteursrechten. Onze plichten zijn alleen van toepassing indien:

 • de koper ons direct informeert over enige schendingen van opgeëiste industriële rechten of auteursrechten,
 • de koper ons voldoende helpt bij het verdedigen van de vorderingen of akkoord gaat met de wijzigingsmaatregelen volgens alinea 7.6 hierboven,
 • wij alle beschermingsmaatregelen behouden, inclusief de buitengerechtelijke schikkingen,
 • het verlies van dit recht niet wordt veroorzaakt door een instructie van de koper of door een productietekening die door de koper is toegestuurd, en
 • de schending niet wordt veroorzaakt door een willekeurige aanpassing van het geleverde of door een gebruik dat niet in overeenstemming is met het contract.

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 Indien de koper door onze nalatigheid het geleverde niet kan gebruiken volgens het contract vanwege het niet of slecht uitvoeren van voorstellen of adviezen gedaan of gegeven voor of na ondertekening van het contract, of vanwege de schending van overige aanvullende verplichtingen – vooral instructies voor de bediening en het onderhoud van het geleverde – zijn de schikkingen volgens alinea's 7" Garantie" en 8.2 van toepassing, exclusief alle andere vorderingen.

8.2 Ongeacht het juridische oogpunt, dient onze verantwoordelijkheid waaronder niet de beschadigingen aan het geleverde zelf vallen, te worden beperkt tot

 • opzet,
 • grove nalatigheid van de eigenaar, instituties of leidinggevenden,
 • aangenomen schade aan het leven, lichaam of gezondheid,
 • gebreken die door ons opzettelijk zijn verzwegen, of het niet-bestaan van datgene dat binnen de garantie valt,
 • gebreken van het geleverde tot aan de aansprakelijkheid voor persoonlijke en materiële schade aan voor privédoeleinden gebruikte objecten die worden gedekt door de wet productaansprakelijkheid.
  In het geval van constructieve schikkingen van essentiële contractuele verplichtingen zijn wij ook verantwoordelijk voor de grove nalatigheid van niet leidinggevende werknemers en geringe nalatigheid. In het laatste geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die – met het oog op het soort prestaties en leveringen – kenmerkend voor het contract en binnen het verwachtingspatroon. Er zullen geen vorderingen meer worden ingediend.

9. Verjaringstermijn

 

Alle aanspraken die door de koper worden gedaan, verjaren 12 maanden na levering, ongeacht hun rechten. De verjaringstermijnen gelden voor schadeclaims die zijn ingediend door de koper vanwege opzet, frauduleus gedrag, grove nalatigheid en aangenomen schade aan leven, lichaam en gezondheid, en voor zover aansprakelijkheid voor privédoeleinden gebruikte voorwerpen is geregeld (alinea 8.2) door de wet productaansprakelijkheid.

10. Conclusie, toepasselijke wet, bevoegdheid van de rechtbank

 

10.1 De zakelijke relaties zullen uitsluitend geregeld, beheerst en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van de federale republiek Duitsland met uitsluiting van de bepalingen inzake de koop van roerende zaken, zelfs als de onderneming van de koper in het buitenland is gevestigd.

10.2 Plaats van handeling voor alle verplichtingen van de partijen hieronder is 88250 Weingarten/Duitsland.

10.3 De exclusieve en ook internationale bevoegdheid om betwistingen die voortvloeien uit of verband houden met de levering te beslechten, ligt bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de onderneming in 88250 Weingarten, Duitsland. Wij hebben ook het recht om de wet toe te passen die van kracht is in de bevoegde rechtbank van de plaats van vestiging van het bedrijf de koper.

10.4 Indien een of meer bepalingen van het contract, waaronder deze Algemene voorwaarden, ineffectief zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. De volledig of gedeeltelijk ineffectieve bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het commerciële doeleinde van de ineffectieve bepaling zoveel mogelijk realiseert.

Status: 06/2011

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK NL
Mensinge 23
1083 HB Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 6715566
Contact
NL: +31 20 6715566 Contactformulier
 
Cookie Information

Om de inhoud van onze aanwezigheid op het web voor u zo goed mogelijk weer te geven, maken we gebruik van cookies. U kunt cookies via uw browserinstellingen weigeren of reguleren.